ammunition

ammunition
[ˌæmju΄niʃn] n զինամթերք, ռազ մամթերք. փխբ. զենք. ammunition dump ռազ մամթեր քի (դաշտային) պահեստ. ammunition lot ռազմամթերքի խմբաքանակ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Ammunition — Am mu*ni tion, v. t. [imp. & p. p. {Ammunitioned}; p. pr. & vb. n. {Ammunitioning}.] To provide with ammunition. [1913 Webster] || …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Ammunition — Am mu*ni tion, n. [F. amunition, for munition, prob. caused by taking la munition as l amunition. See {Munition}.] 1. Military stores, or provisions of all kinds for attack or defense. [Obs.] [1913 Webster] 2. Articles used in charging firearms… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ammunition — (n.) 1620s, from French soldiers faulty separation of M.Fr. la munition into l ammunition; from L. munitionem (nom. munitio) a fortifying (see MUNITION (Cf. munition)), and at first meaning all military supplies in general. The mistake in the… …   Etymology dictionary

 • ammunition — [am΄yo͞o nish′ən, am΄yənish′ən] n. [Fr amunition, by faulty separation of la munition: see MUNITIONS] 1. Obs. any military supplies 2. anything hurled by a weapon or exploded as a weapon, as bullets, gunpowder, shot, shells, bombs, grenades,… …   English World dictionary

 • Ammunition — (v. lat.), so v.w. Munition …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Ammunition — Ammunition, soviel wie Munition …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Ammunition — Ammunition, was Munition, Schießbedarf …   Herders Conversations-Lexikon

 • ammunition — I noun apparatus belli, armament, armature, arms, ballistics, cartridges, charge, defense, deterrent, explosive, firearms, gunnery, gunpowder, materials of combat, means of attack, muniment, munition, panoply, propellants, provisions, weapons II… …   Law dictionary

 • ammunition — artillery, materiel, munitions, *armament, ordnance, arms …   New Dictionary of Synonyms

 • ammunition — [n] projectiles for weaponry ammo*, armament, ball, bomb, buckshot, bullet, cannonball, cartridge, charge, chemical, confetti*, explosive, fuse, grenade, gunpowder, iron rations*, materiel, missile, munition, napalm, powder, rocket, round, shell …   New thesaurus

 • ammunition — ► NOUN 1) a supply or quantity of bullets and shells. 2) points used to support one s case in argument. ORIGIN from French la munition the fortification …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”